Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Діяльність інституту здійснюється у відповідності з основними науковими напрямками, перспективними та річними планами науково-дослідних та прикладних робіт, затвердженими Президією НАН України.

ДУ «ІМБ НАН України» організує, проводить та координує фундаментальні та прикладні наукові дослідження в  галузі біологічних та природничих наук з метою одержання нових наукових знань щодо біології та екології шельфу й приморських водойм (дельт, лиманів, естуаріїв, гирл, лагун) та їх використання для практичних цілей (охорони та відтворення природних ресурсів, раціонального природокористування, збереження і захисту морського і прісноводного середовищ, сприяння науково-технічному прогресу, соціально- економічному і духовному розвитку суспільства) відповідно до таких основних наукових напрямів діяльності Інституту:

 • фундаментальні основи структурно-функціональної організації морських екосистем, лиманів і пригирлових територій в умовах кліматичних змін та антропогенного навантаження;
 • розробка наукових засад моніторингу морських екосистем, управління якістю морського середовища та екологічний менеджмент;
 • біологічне різноманіття та оцінка біоресурсного потенціалу Азово- Чорноморського басейну, обґрунтування методологічних аспектів формування морської екомережі України.

Серед основних завдань інституту також є:

 • Надання науково-технічних послуг в рамках визначених наукових напрямів діяльності Інституту.
 • Проведення наукової і науково-технічної експертизи в рамках визначених наукових напрямів діяльності Інституту.
 • Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру.
 • Забезпечення високої якості наукових досліджень, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.
 • Розроблення наукових засад ведення екологічного моніторингу та забезпечення умов для вирішення проблем, пов’язаних з охороною та відтворенням біорізноманіття водного середовища, на найсучаснішому науковому рівні.
 • Обґрунтування для створення (або зміни природоохоронного статусу) та вивчення особливостей функціонування морських заповідних територій в умовах трансформованого середовища, встановлення оптимального рівня антропогенного навантаження на цих територіях.
 • Прогнозування змін водних екосистем в умовах антропогенного навантаження.
 • Проведення екологічної експертизи стану водних об’єктів.
 • Інформування широкої громадськості про результати своєї діяльності.
 • Збереження і розвиток наукової інфраструктури.
 • Здійснення культурно-просвітницької роботи в галузі охорони водних об’єктів (моря, дельт і лиманів), відтворення природних ресурсів методами аквакультури та гідробіологічної меліорації, туристичного бізнесу.
 • Приведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання.
 • Сприяння інноваційному розвитку держави.